Hacked By TimeHacker

อบต.ในเครือข่าย

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
งานนโยบายและแผน
แผนพัฒนาตำบล
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
งานบริหารบุคคล
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 31 ตุลาคม 2563
บริการออนไลน์
สถานที่ท่องเที่ยว


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
กิจกรรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปี 2563 ... กิจกรรม big claaning day ประจำปี 2563 ...
โครงการอบต.พบประชาชน ประจำปี 2563  วันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2563 ... เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จัดโดย จ.ลพบุรี ร่วมกับ สนง.ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี ว ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
     

ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
     

ประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2563 
     

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม2562-กันยายน2562)
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน2562-มิถุนายน2562)
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม2562-มีนาคม2562)
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม2561-ธันวาคม2561)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองระบายน้ำ 5 ซ้าย จากท
ข่าวย้อนหลัง
 
ประกาศสอบราคาจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านบางโพธิ์
ประกาศสอบราคาจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านบางโพธิ์  
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ลพบุรี
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ลพบุรี  

หนังสือราชการ สถ.

มท 0818.2/ว3363 | มอบหมายผู้ประสานงานศูนย์เฉพาะกิจเพื่อประสานงานและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : กต. หนังสือลงวันที่ : 30/10/2563
มท 0810.8/ว3358 | การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 30/10/2563
มท 0810.6/ว3317 | การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 เพิ่มเติม (เดือนพฤศจิกายน 2563)
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 27/10/2563
มท 0810.6/ว3316 | การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 เพิ่มเติม (เดือนพฤศจิกายน 2563)
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 27/10/2563
มท 0808.2/19750-19825 | การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563)
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 29/10/2563
มท 0809.4/ว3357 | การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563)
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 30/10/2563
มท 0815.3/ว3347 | อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
หน่วยงาน : กยผ. หนังสือลงวันที่ : 29/10/2563
มท 0808.3/ว3348 | การโอนเงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 29/10/2563
มท 0808.3/ว3349 | การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนตุลาคม 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 29/10/2563
มท 0808.2/19599-19648 | การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563)
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 29/10/2563
มท 0810.6/ว3337 | รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2563 และแผนการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 28/10/2563
มท 0808.2/19649-19724 | การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 1 เพิ่มเติม (เดือนพฤศจิกายน 2563)
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 29/10/2563
มท 0809.4/ว26 | ซักซ้อมการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 27/10/2563
มท 0808.2/ว3335 | แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดที่ได้ตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่นในกรณีไม่เกินอัตราที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 กำหนดไว้
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 28/10/2563
มท 0820.3/ว3338 | แนวทางการจัดงานประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2563
หน่วยงาน : กสว. หนังสือลงวันที่ : 28/10/2563
มท 0809.4/ว27 | แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2561
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 29/10/2563
มท 0808.3/ว3344 | รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 18-19 และรุ่นที่ 21
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 29/10/2563
มท 0808.2/19539-19584 | การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563)
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 29/10/2563
มท 0804.4/ว3331 | การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : กม. หนังสือลงวันที่ : 28/10/2563
มท 0802.3/ว101 | ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
หน่วยงาน : กจ. หนังสือลงวันที่ : 28/10/2563
มท 0816.3/ว6496 | การขับเคลื่อนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น) และกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 28/10/2563
มท 0803.4/ว3330 | แจ้งปรับเปลี่ยนวันดำเนินการโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 28/10/2563
มท 0810.4/ว 3323 | ข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 27/10/2563
มท 0820.2/ว3318 | ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : กสว. หนังสือลงวันที่ : 27/10/2563
มท 0808.3/ว3309 | การสำรวจข้อมูลการขยายเวลาระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ Google form
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 29/10/2563
มท 0808.5/ว6445 | ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 26/10/2563
มท 0820.2/ว3300 | ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งบทความวิจัยที่จัดทำขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2562-2563 ซึ่งเกี่ยวข้องกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
หน่วยงาน : กสว. หนังสือลงวันที่ : 26/10/2563
มท 0818.2/ว 6441 | ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หน่วยงาน : กต. หนังสือลงวันที่ : 26/10/2563
มท 0803.3/ว3301 | การกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 26/10/2563
มท 0816.2/ว3293 | การกำหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 26/10/2563
มท 0808.5/3291 | การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563)
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 26/10/2563
มท 0809.2/ว139 | การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563)
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 26/10/2563
มท 0820.2/ว3294 | ขอให้ สถจ. ตรวจสอบข้อมูล และแก้ไขปริมาณขยะมูลผอยที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนอีกครั้ง
หน่วยงาน : กสว. หนังสือลงวันที่ : 26/10/2563
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.234.97.53
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,608,516

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
บริการออนไลน์
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพึ่ง
ตำบลบางพึ่ง ถนนบ้านหมี่-บางงา จังหวัดลพบุรี 15180
Tel : 0-3648-9191 ต่อ 11   Fax : 0-3648-9191 ต่อ 15
Email : bangphueng@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.